PROSTROM - inženýrská a konzultační činnost, arboristika, realizace sadových úprav a údržba zeleně

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace ke zpracování osobních údajů

PROSTROM Bohemia s.r.o., se sídlem Železniční 240/18, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, IČ 26376 717, spisová značka C 16479 vedená u Krajského soudu v Plzni, zastoupená jednatelem ing. Zdeňkem Kováříkem (dále jen „Společnost“), dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme zodpovědně, transparentně a máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. V případě jakýchkoli dotazů týkající se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla Společnosti.

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost dbá na dodržování na dodržování těchto zásad ochrany osobních údajů:

  • zákonnost, korektnost, transparentnost osobní údaje zpracováváme vždy pouze na základě právního důvodu a to transparentně vůči subjektu údajů
  • přesnost zpracovávané osobní údaje jsou shodné s tím, jak je uvedl subjekt údajů
  • minimalizace údajů rozsah zpracovávaných osobních údajů je přiměřený účelu, pro nějž jsou zpracovávány,
  • integrita, důvěrnost osobní údaje jsou technicky i organizačně zabezpečeny proti jejich zneužití
  • omezení účelu osobní údaje jsou shromažďovány pouze pro konkrétní a legitimní účely a jsou zpracovávány pouze způsobem slučitelným s těmito účely
  • omezení uložení osobní údaje jsou uloženy ve formě, umožňující identifikaci subjektu údajů jen po nezbytnou dobu a pro dané účely, pro které jsou zpracovávány

Zabezpečení Vašich osobních údajů

Společnost dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše údaje dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

Právo na informace

Vaším právem je požádat písemnou formou, dopisem zaslaným na adresu PROSTROM Bohemia s.r.o., Železniční 240/18, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.

Naším právem pak je zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení, bydliště, doručovací adresy apod.), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak, abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce.

S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

Právo na přenositelnost, právo na omezení zpracování

Máte právo získat osobní údaje, které jste poskytl(a) Společnosti. Tyto údaje Vám budou společností poskytnuty v písemné formě a strukturovaně. Jste oprávněni předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že zpracování je založeno na všem souhlasu, nebo na smlouvě, uzavřené mezi Společností a vámi a je prováděno automatizovanou formou. Jste oprávněni požádat, aby Vaše osobní údaje byly předány Společností přímo druhému správci a to prostřednictvím datové schránky, pokud je to technicky možné. Jste oprávněni vznést požadavek na omezení zpracování svých osobních údajů ze strany Společnosti, pokud jste vznesl(a) námitku proti zpracování osobních údajů, nebo považujete tyto údaje za nepřesné, nebo nesprávné, stejně jako i v případech, stanovených závazným právním předpisem.

Námitky

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také se stížností proti zpracovávaným osobních údajům, které o Vás zpracováváme, na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
web: https://www.uoou.cz/

Právo na výmaz, odvolání souhlasu

Pokud jste udělil(a) Společnosti souhlas se zpracováním svých osobních údajů, máte právo jej kdykoli odvolat. Společnost má v takovém případě povinnost vymazat takové údaje, které zpracovává výhradně na základě Vašeho souhlasu. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některé osobní údaje uchovávány v záložních systémech, které plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v možnostech Společnosti vymazat tato data i ze záložních systémů a mnohdy to není ani technicky proveditelné. Tato data však nejsou dále aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

Požadavek na výmaz a odvolání souhlasu musí být Vámi zaslán v písemné formě na adresu Společnosti s uvedením následujících informací:

  • Identifikační údaje žadatele – jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště (sídla), korespondenční adresa (pokud se liší od adresy sídla, nebo bydliště), datum narození
  • Identifikace odvolávaného souhlasu – jaký konkrétní souhlas se zpracováním je odvoláván
  • Podpis žadatele

Společnost je po odvolání souhlasu i nadále oprávněna zpracovávat ty osobní údaje, k jejichž zpracování není nutný souhlas.

Kam se můžete obrátit – správce osobních a pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce osobních údajů

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete obracet na správce údajů na email kovarik@prostrom.cz nebo na sídlo naší společnosti:

Železniční 240/18, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Společnost využívá Pověřence pro ochranu osobních údajů pro zvýšení dohledu a kontroly nad zpracovávanými osobními údaji a zajištění souladu zpracování osobních údajů. Pověřenec plní povinnosti stanovené nařízením a dalšími právními předpisy. Na pověřence se můžete obracet se svými dotazy, nebo podněty v případech, kdy máte pochybnosti o zákonnosti zpracování osobních údajů či jejich správnosti.

Kontaktní údaje na pověřence:

GDPR Enterprise s.r.o.

Ing. Pavel Matoušek
Purkyňova 2873/19a
301 00 Plzeň
tel.: 777 107 441
email: info@gdprenterprise.cz

Zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává Vaše osobní údaje na základě následujících právních titulů:

a) plnění smlouvy - na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“)
b) dodržování právních povinností, stanovených obecně závaznými právními předpisy, tj. na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

Účel zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje pro níže uvedené účely:

a) Společnost zpracovává osobní údaje svých klientů v souvislosti s poskytování služeb a souvisejících činností v rozsahu daném podnikatelským oprávněním Společnosti.

Osobní údaje jsou zpracovávány i) bez souhlasu klienta v případech, kdy je poskytnutí těchto údajů nezbytným předpokladem pro poskytování služeb Společností ve prospěch klienta a to v době od vznesení požadavku klienta na poskytnutí služby Společností až po dokončení poskytnutí služby, nebo ii) na základě souhlasu klienta. Takové poskytnutí souhlasu je vždy dobrovolné, avšak poskytnutí souhlasu je základní podmínkou pro poskytnutí služby ze strany Společnosti klientovi.

b) Osobní údaje jsou zpracovávány v souvislosti s plněním zákonných povinností.
c) Osobní údaje jsou zpracovávány v souvislosti s oprávněnými potřebami Společnosti. Společnost je oprávněna zpracovávat osobní údaje bez souhlasu klienta pro své oprávněné potřeby, které za určitých okolností mohou být nadřazeny zájmu klienta na ochranu jeho osobních údajů. Jedná se například (nikoli výhradně) o důvody vyplývající z archivačních povinností, odpovědnosti Společnosti za způsobenou škodu, vymáhání pohledávky apod.
d) Osobní údaje mohou být zpracovávány v souvislosti s udělením zvláštního souhlasu klienta. Takový souhlas se týká jiných účelů, než těch, které jsou uvedeny výše. Například marketingového využití osobních údajů apod. Poskytnutí takového zvláštního souhlasu je dobrovolné, lze jej kdykoli odvolat a jeho odvolání, nebo neposkytnutí nemá vliv na schopnost Společnosti poskytovat služby klientovi.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Společnost zpracovává zejména identifikační údaje (trvalé bydliště, kontaktní adresy), datum narození, rodné číslo, kontaktní email a telefon, údaje získané z účetních dokladů (smlouva, objednávka, faktura – daňový doklad, doklad o zaplacení apod.) a jiné neuvedené údaje, nezbytné pro poskytnutí služby, tedy pro naplnění účelu zpracování. Společnost nezpracovává osobní údaje třetích osob (manžel, manželka, děti), ani žádné údaje, spadající do zvláštní kategorie osobních údajů, tj. informace o zdravotním stavu apod.

Osobní údaje jsou zpracovávány ručně výhradně Společností a jejich zaměstnanci a to buď v písemné formě, nebo v informačním systému Společnosti. Zaměstnanci mají přístup k osobním údajům klientů pouze v rozsahu nezbytně nutném k plnění jejich pracovních povinností pro Společnost a s ohledem na jejich pracovní zařazení. Při zpracování osobních údajů klientů jsou dodržovány veškeré bezpečností předpisy, postupy a opatření, přičemž s těmito byli zaměstnanci podrobně seznámeni.

Předávání osobních údajů a jejich příjemci

Osobní údaje jsou předávány třetím osobám, které se podílí na jejich zpracování, nebo jim mohou být tyto údaje zpřístupněny v souladu se zákonem, je-li pro toto předání objektivní důvod. Pokud nevyplývá zmocnění k předání osobních údajů ze zákona, Společnost vždy před tím, než předá osobní údaje třetí osobě, s touto uzavře písemnou smlouvu o ochraně osobních údajů, která upravuje podmínky, za kterých tyto osobní údaje jsou předávány a třetí osobou zpracovávány, uchovávány a zabezpečeny proti zneužití a ztrátě. Smlouva obsahuje jak organizační, tak technické požadavky a povinnosti zpracovatele – třetí osoby.

Společnost nepředává osobní údaje klientů třetím osobám v zahraničí, vyjma osob, které mají zákonné zmocnění na základě právních předpisů, tj. osobní údaje jim mohou, nebo musí být předávány na základě právních předpisů. Společnost je však oprávněna, případně povinna předat zpracovávané osobní údaje klienta orgánům státní správy, či veřejné moci, případně jiným osobám v souvislosti s ochranou svých práv či plnění svých povinností (zplnomocněnému právnímu zástupci v případě vymáhání pohledávky, exekutorským úřadům, soudům apod.). K takovému předání osobních údajů klienta nepotřebuje Společnost Váš souhlas. Společnost je také oprávněna předat osobní údaje bez Vašeho souhlasu svým obchodním partnerům, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje jako samostatní Správci Vašich osobních údajů.

Doba, po kterou zpracováváme osobní údaje

Společnost dbá na to, aby Vaše osobní údaje zpracovávala pouze po dobu, která odpovídá účelu zpracování. Dojde-li k tomu, že osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu většího počtu účelů, v takovém případě Společnost zpracovává osobní údaje po dobu, odpovídající účelu s nejdelší dobou zpracování. Pro ostatní účely zpracování osobních údajů však již tyto údaje nebudou používány. Pro jednotlivé účely zpracování platí následující:

a) účel poskytování služeb Společností klientům - osobní údaje zpracovávány po dobu poskytování služby (služeb)
b) účel plnění zákonných povinností – Společnost zpracovává osobní údaje po dobu stanovenou právními předpisy
c) účel oprávněných potřeb Společnosti – osobní údaje budou zpracovávány do posledního dne pátého kalendářního roku, uplynulého od data ukončení poskytování služeb ze strany Společnosti. Tato lhůta však může být delší v odůvodněných případech, například v případě probíhající kontroly správce daně, řízení před obecným soudem apod., pokud taková skutečnost má vliv na vzájemné závazky a pohledávky mezi Společností a Vámi, nebo na smluvní, či zákonnou odpovědnost Společnosti vůči Vám. V takovém případě budou osobní údaje zpracovávány do doby, kdy pominou tyto účely a důvody zpracování.
d) účel zpracování na základě souhlasu - osobní údaje, zpracovávané na základě Vašeho souhlasu, jsou zpracovávány do doby odvolání souhlasu, nebo po dobu, na kterou byl souhlas udělen, byl-li udělen na dobu určitou.

Platnost a účinnost zásad zpracování osobních údajů

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od data 1.5.2018

PROSTROM Bohemia s.r.o.

Železniční 240/18
326 00 Plzeň
IČ 26376 717
Zastoupená jednatelem
Ing. Zdeňkem Kováříkem

Kontakt

PROSTROM Bohemia s.r.o.
Na Dílcích - areál ZD
317 01 Plzeň - Koterov
tel./fax.: +420 377 456 327
e-mail: prostrom@prostrom.cz
Aktuality